MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ +48 503 490 958 LUB NAPISZ info@reuse.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

reuse.com.pl Ewa Szolc

zwanego dalej „Sklepem Internetowym”

dostępnego na stronie internetowej:

www.reuse.com.pl

zwanej dalej „Stroną Internetową”

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy reuse.com.pl Ewa Szolc prowadzi sprzedaż produktów (zwanych również towarem) meblowych, za pośrednictwem Strony Internetowej i na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu (dalej „Sprzedawcą”) jest Ewa Szolc przedsiębiorca działający pod firmą: reuse.com.pl Ewa Szolc z siedzibą w Rudzie Śląskiej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. , 41-700 Ruda Śląska) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną w CEIDG, identyfikujący się numerem NIP: , REGON: .
 3. W Sklepie Internetowym produkt może kupić:
  1. Konsument  – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. Przedsiębiorca ­– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

– zwany dalej „Kupującym”.

 • Dane osobowe rejestrowane w Sklepie Internetowym i na Stronie Internetowej są zbierane oraz przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 •  Ceny produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 • Sklep Internetowy wystawia paragony.
 • Cena wybranego produktu obowiązuje w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, które znajdują się w jego ofercie, do wprowadzenia nowych produktów, do wycofania produktów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian w sposób umożliwiający zapoznania się z nimi przez Kupujących przed złożeniem zamówienia.
 • Dla Kupującego są wiążące informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym produkcie w chwili złożenia zamówienia.
 • Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią własność Must have shop Hanna Kurasz i zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) podlegają ochronie prawnej, zatem nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub używane do celów handlowych.

2. Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych osobowych, danych odbiorcy zamówienia, adresu doręczenia towaru oraz spełnienie warunków ujętych w pkt 5) niniejszego rozdziału.
 2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar oraz po pokryciu kosztów wysyłki towaru, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej.

3.  Płatności i wysyłka

 1. Kupujący ma do wyboru następujące płatności:
  1. Przelew elektroniczny na numer konta bankowego:
  2. Gotówka (płatność przy odbiorze osobistym)
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, Kupujący ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte.
 3. Ceny przesyłek uzgadniane są indywidualnie.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów InPost.
 6. Sklep Internetowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE  przyjmuje zamówienia składane przez Kupujących zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak dostawa zamówienia jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.
 8. Przesyłki dostarczane są w dni od poniedziałku do piątku.
 9. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.

4.  Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację  za potwierdzeniem odbioru na adres e-mail: info@reuse.com.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: reuse.com.pl Ewa Szolc
 2. Kupujący może złożyć reklamację na formularzu reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, które umożliwią nawiązanie z Nim kontaktu, takie jak:
 4. Imię i nazwisko
 5. Adres e-mail
 6. Numer kontaktowy
 7. Numer zamówienia

oraz zarzuty i ewentualne żądania związane ze złożoną reklamacją.

 • W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, Kupujący powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres:
 • Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania.
 •  Kupujący może zażądać:
 • wymiany towaru na nowy,
 • nieodpłatnej naprawy towaru,

c)   obniżenia ceny towaru

lub odstąpić od Umowy.

 • W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do Kupującego, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep Internetowy.
 • Sklep Internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowychod daty wpływu ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje Kupującego o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Kupujący będący Przedsiębiorcą składa odstąpienie od umowy za podaniem przyczyny.
 3. Kupujący może złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego www.reuse.com.pl lub pisemnie na adres: w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu odstąpienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby sklepu: reuse.com.pl Ewa Szolc, adres.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Kupujący nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.
 7. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu otrzymane od niego płatności (cena towaru plus koszt doręczenia przesyłki).
 9.  Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia przesyłki równe najtańszemu możliwemu sposobowi dostarczenia towaru. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej u Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności aż do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest przeznaczony do użytku Kupujących i Użytkowników Stron Internetowej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towaru.  Posłużenie się Regulaminem do innych celów i przez osoby trzecie jest zabronione (patrz pkt 6!) .
 2. Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów w tym zmiany przepisów prawa. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od dnia publikacji na Stronie Internetowej. Publikacja zmian następuje w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez Kupujących i użytkowników Strony Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287.).
 6. Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Usługodawca Sprzedawcy, który dnia 23.07.2021 r. udzielił Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem działalności w Internecie. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz sprzedaż wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacji.
 2. Formularz odstąpienia.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy